Royal 4" Bamboo Knot Pick
Royal 4" Bamboo Knot Pick 214186
$3.43/PKG
$34.30/CS
Royal 7" Bamboo Knot Pick
Royal 7" Bamboo Knot Pick 214187
$2.87/PKG
$28.70/CS
Royal 9" Bamboo Chopsticks
Royal 9" Bamboo Chopsticks 214200
$5.15/PKG
$51.50/CS
Royal Baking Cup - 4 1/2"
Royal Baking Cup - 4 1/2" 225110
$7.07/TB
$141.40/CS
Royal Beard Protector
Royal Beard Protector 224216
$8.47/BAG
$84.70/CS
Royal Classy Cap - Plain White
Royal Classy Cap - Plain White 224210
$22.96/BOX
$229.60/CS
Royal Cocktail Parasol
Royal Cocktail Parasol 214170
$6.21/BOX
$310.50/CTN
Royal Griddle Screens - 50/8
Royal Griddle Screens - 50/8 312240
$5.78/PKG
$57.80/CS
Royal Lace Doilie - 4"
Royal Lace Doilie - 4" 219010
$17.00/BOX
$170.00/CS
Royal Lace Doilie - 5"
Royal Lace Doilie - 5" 219020
$22.54/BOX
$225.40/CS
Royal Lace Doilie - 6"
Royal Lace Doilie - 6" 219030
$23.22/BOX
$232.20/CS
Royal Napkin Bands - Black
Royal Napkin Bands - Black 216185
$18.04/BOX
$180.40/CS
Royal Napkin Bands - Blue
Royal Napkin Bands - Blue 216184
$18.04/BOX
$180.40/CS
Royal Napkin Bands - Burgundy
Royal Napkin Bands - Burgundy 216181
$18.04/BOX
$180.40/CS
Royal Napkin Bands - Red
Royal Napkin Bands - Red 216182
$18.04/BOX
$180.40/CS
Royal Napkin Bands - White
Royal Napkin Bands - White 216180
$22.55/BOX
$180.40/CS
Royal Round Hotel Toothpicks
Royal Round Hotel Toothpicks 214120
$1.67/BOX
$200.40/BDL
Royal Thin Bamboo Skewer - 10"
Royal Thin Bamboo Skewer - 10" 214162
$0.96/PKG
$184.32/CS
Royal Thin Bamboo Skewer - 6"
Royal Thin Bamboo Skewer - 6" 214161
$0.90/PKG
$172.80/CS
Royal Toothpick - Mint
Royal Toothpick - Mint 214130
$4.96/BOX
$74.40/CS
Royal Two Prong Wood Fork
Royal Two Prong Wood Fork 214165
$0.50/BAG
$100.00/CS
Royal Wooden Frills - Club
Royal Wooden Frills - Club 214150
$4.02/BOX
$40.20/CS
Royal Wooden Frills - Regular
Royal Wooden Frills - Regular 214140
$3.81/BOX
$38.10/CS
Royal Wooden Skewer - 5 1/2"
Royal Wooden Skewer - 5 1/2" 214160
$18.86/BOX
$94.30/CS