Royal 4" Bamboo Knot Pick
Royal 4" Bamboo Knot Pick 214186
$4.41/PKG
$44.10/CS
Royal 7" Bamboo Knot Pick
Royal 7" Bamboo Knot Pick 214187
$2.84/PKG
$28.40/CS
Royal 9" Bamboo Chopsticks
Royal 9" Bamboo Chopsticks 214200
$5.90/PKG
$59.00/CS
Royal Baking Cup - 4 1/2"
Royal Baking Cup - 4 1/2" 225110
$5.85/TB
$117.00/CS
Royal Beard Protector
Royal Beard Protector 224216
$8.40/BAG
$84.00/CS
Royal Classy Cap - Plain White
Royal Classy Cap - Plain White 224210
$20.11/BOX
$201.10/CS
Royal Cocktail Parasol
Royal Cocktail Parasol 214170
$5.31/BOX
$53.10/CS
Royal Griddle Screens - 50/8
Royal Griddle Screens - 50/8 312240
$3.50/PKG
$175.00/CS
Royal Lace Doilie - 4"
Royal Lace Doilie - 4" 219010
$13.97/BOX
$139.70/CS
Royal Lace Doilie - 5"
Royal Lace Doilie - 5" 219020
$18.52/BOX
$185.20/CS
Royal Lace Doilie - 6"
Royal Lace Doilie - 6" 219030
$22.02/BOX
$220.20/CS
Royal Napkin Bands - Black
Royal Napkin Bands - Black 216185
$16.24/BOX
$129.92/CS
Royal Napkin Bands - Blue
Royal Napkin Bands - Blue 216184
$11.94/BOX
$95.52/CS
Royal Napkin Bands - Burgundy
Royal Napkin Bands - Burgundy 216181
$16.24/BOX
$129.92/CS
Royal Napkin Bands - Red
Royal Napkin Bands - Red 216182
$16.24/BOX
$129.92/CS
Royal Napkin Bands - White
Royal Napkin Bands - White 216180
$10.51/BOX
$84.08/CS
Royal Round Hotel Toothpicks
Royal Round Hotel Toothpicks 214120
$1.20/BOX
$144.00/BDL
Royal Thin Bamboo Skewer - 10"
Royal Thin Bamboo Skewer - 10" 214162
$1.36/PKG
$261.12/CS
Royal Thin Bamboo Skewer - 6"
Royal Thin Bamboo Skewer - 6" 214161
$0.84/PKG
$161.28/CS
Royal Toothpick - Mint
Royal Toothpick - Mint 214130
$4.63/BOX
$69.45/CS
Royal Two Prong Wood Fork
Royal Two Prong Wood Fork 214165
$0.50/BAG
$100.00/CS
Royal Wooden Frills - Club
Royal Wooden Frills - Club 214150
$7.24/BOX
$72.40/CS
Royal Wooden Frills - Regular
Royal Wooden Frills - Regular 214140
$3.53/BOX
$35.30/CS
Royal Wooden Skewer - 5 1/2"
Royal Wooden Skewer - 5 1/2" 214160
$20.65/BOX
$103.25/CS